Ninth Branch


Postal code: 100068
Address: Room 301, Unit 6, Building 18, Zone 4, Caoqiao Xinyuan, Fengtai District, Beijing
Tel: 86-10-87566428, 87566478
Fax: 86-10-87507489
Contact person: Lu Zhenghui