Sixth Branch


Postal Code: 226200
Address: Aoxing Industrial Park, Shusheng Village, Daxing Town, Qidong City
Tel: 86-513-83661201
Fax: 86-513-83661201
Contact person: Ji Zhang