Fifth Branch


Address: Room 905, 1858 Huangxing Road, Shanghai
Postal code: 200433
Tel: 021-65509599
Fax: 021-55068736
Contact person: Huang Jianfei